Trung Học Canada

Langara College

– Vị trí: Trung tâm Vancouver, bang BC – Là trường cao đẳng công lập. Nhiều sinh viên