Thành lập từ năm 1997

British Columbia Institute of Technology

Mục Lục Bài Viết

  • Được thành lập năm 1964, có gần 50.000 sinh viên theo học hàng năm tại 5 cơ sở đào tạo lớn ở Vancouver.
  • BCIT là một trong những trường dẫn đầu thế giới trong việc chuyển giao kiến thức thành ứng dụng thông qua việc xây dựng năng lực và thực hiện chương trình nước ngoài ở nhiều nước đang phát triển.

Mục Lục Bài Viết

Trường nổi bật